Wójt Gminy Jordanów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Naprawie.


I.  Nazwa i adres podmiotu leczniczego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Naprawie, Naprawa 477, 34-240 Jordanów


II. Stanowisko objęte konkursem: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Naprawie


III. Wymagania stawiane kandydatom, którzy przystępują do konkursu:

1. wykształcenie wyższe,

2. posiadanie wiedzy i doświadczenia dającego rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,

3. posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,

4. brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

 


IV. Dokumenty wymagane od kandydatów, którzy przystępują do konkursu:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska,

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata; kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

6) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;

7) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska, na które kandyduje;

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem; wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.


V. Miejsce i termin składania dokumentów:

 1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Naprawie”.
 2. Dokumenty należy składać osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Jordanów, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów lub wysłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Jordanów, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów w terminie do dnia 27 grudnia2022r
 3. W przypadku dokumentów aplikacyjnych doręczonych listem poleconym, o dacie ich złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Jordanów.
 4. Dokumenty aplikacyjne doręczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VI.  Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

Urząd Gminy Jordanów w dniu 28 grudnia 2022r.


VII. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego:

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Naprawie udostępniane są do wglądu
w Urzędzie Gminy Jordanów w następujących dniach i godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30, środa 7.30-16.30, piątek 7.30-14.30.


VIII.   Informacje dodatkowe:

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Komisję Konkursową powołaną przez Radę Gminy Jordanów.
 2. Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne
  oraz zostaną złożone w wyznaczonym terminie, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.
 3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jordanów, na stronie internetowej Gminy Jordanów oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Naprawie.
 4. Konkurs prowadzony będzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 430) i Regulaminem Konkursu, który jest dostępny na stronie: www.gmina-jordanow.pl
 5. Budynek SP ZOZ w Naprawie poosiada do wynajęcia mieszkanie służbowe składające się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 87,25m2.  Wójt Gminy Jordanów

/-/ Artur Kudzia