Przewodniczący  Rady  Gminy

zwołuje

XXXVIII  SESJĘ  RADY  GMINY  JORDANÓW

Proponowany porządek  obrad:


 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy Jordanów.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wystąpienia mieszkańców i zaproszonych gości.
 7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2022 rok.
 8. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2022 – 2030.
 9. Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 10. Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Jordanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Zakończenie.

  SESJA  odbędzie się w dniu 29 listopada br. /tj: wtorek/

w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 8.30Przewodniczący         

Rady Gminy Jordanów    

Daniel Mirek