1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Jordanów.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wystąpienia mieszkańców i zaproszonych gości.
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Naprawie.
 8. Debata nad Raportem o Stanie Gminy Jordanów.
 9. Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jordanów.
 10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jordanów za rok 2021.
 11. Uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jordanów z tytułu wykonania budżetu Gminy Jordanów za 2021 rok.
 12.  Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2022 rok.
 13. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2022 – 2030.
 14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
 15. Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jordanów.
 16. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jordanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2022 roku.
 17. Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jordanów.
 18. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Jordanów na rok szkolny 2022/2023.
 19. Uchwała w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
 20. Wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Zakończenie.

SESJA  odbędzie się w dniu 28 czerwca br. /tj: wtorek/

w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 8.30


Przewodniczący         

Rady Gminy Jordanów    

Daniel Mirek