Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego z siedzibą: ul. A.Vetulaniego 1a, 31-227 Kraków (tel. 12 4157221,  www.zpkwm.pl)przypomina, że na terenie  m.in.  obszaru chronionego krajobrazu obowiązuje Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego, będąca aktem prawa miejscowego.Zawiera ona m.in zakazy, do których przestrzegania obywatele są zobowiązani.

Aktualne akty prawne są dostępne m. in. na stronie BIP Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego pod adresem:
https://bip.malopolska.pl/zpkwmalopolskiego,m,4233,rozporzadzenia-i-uchwaly.html


W przypadku wątpliwości, strona może zasięgnąć opinii na temat planowanych działań w Zespole Parków Krajobrazowych WojewództwaMałopolskiego.

Obszar  chronionego krajobrazu pn. "Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu"  występuje na terenie gminie Jordanów w miejscowościach:  Osielec,  Łętownia,  Toporzysko i Wysoka.