Uprzejmie informuję, że w dniu 09 listopada br. /.tj: czwartek/ o godz. 8.30

w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie, ul. Mickiewicza 3, 34 -240 Jordanów


odbędzie się posiedzenie wspólne

komisji Rady Gminy Jordanów


Tematyka posiedzenia:

1. Opiniowanie uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

2. Opiniowanie projektów uchwał dot. gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie opinii do projektu Audytu krajobrazowego Województwa Małopolskiego.

4. Sprawy bieżące.


Przewodniczący

Rady Gminy Jordanów

Daniel Mirek