Decyzje dotyczące stypendium szkolnego można odbierać w Urzędzie Gminy w Jordanowie (ul. Mickiewicza 3, pokój 05 OŚWIATA) od 13 listopada 2023r.

Termin składania rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne do 1 grudnia 2023r.

Wypłata stypendium odbywać się będzie w dniu 6 grudnia.

Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne do wysokości kwoty określonej w decyzji.

W przypadku niedostarczenia dokumentów stanowiących podstawę wypłaty stypendium, wójt gminy wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji przyznającej stypendium, w trybie art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Przykład wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego:
- podręczniki,
- słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne itp.,
- plecak szkolny,
- obuwie sportowe ( 2 pary na semestr), strój sportowy na W-F (podkoszulek, spodenki, bluza, dres (2 sztuki na semestr),
- piórnik, inne artykuły szkolne takie jak: zeszyty, blok, farby, kredki; flamastry, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, kalkulatory, brystole, nożyczki, korektory, przybory geometryczne, plastelina itp.,
- tusze do drukarek, papier ksero,
- programy multimedialne edukacyjne,
- komputer i części do komputera np. mysz, klawiatura,
- pokrycie kosztu abonamentu internetowego - bez usługi TV
(od września do czerwca),
- płatne kursy dydaktyczne np. kursy komputerowe, kursy nauki języka obcego,
- bilety miesięczne imienne lub rachunki za dojazd do szkoły – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

- itp.

Istotne jest, by zakupywana odzież miała adnotację „sportowe” w przeciwnym wypadku taka faktura nie będzie brana do rozliczenia stypendium.

W roku szkolnym 2023/2024 obowiązują faktury za :
1.zakup podręczników – od czerwca 2023
2.pozostałe pomoce dydaktyczne – od lipca 2023
3.internet (bez usługi TV) – od września 2023

4.bilety za dojazd do szkoły – od września 2023

Rachunki muszą dotyczyć roku szkolnego 2023/2024