Przewodniczący  Rady  Gminy

zwołuje na wniosek Wójta Gminy Jordanów

       XLI SESJĘ NADZWYCZAJNĄ RADY  GMINY  JORDANÓWProponowany porządek  obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Uchwała w sprawie: udzielenia Powiatowi Suskiemu pomocy finansowej przez Gminę Jordanów dot. wykonania zadania pn: „Remont drogi powiatowej  K1685 Pcim – Łętownia – Jordanów w miejscowości Łętownia”.
  4. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
  5. Zakończenie.

SESJA  odbędzie się w dniu 20 marca br. /tj: poniedziałek/

w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 11.00Przewodniczący         

Rady Gminy Jordanów    

Daniel Mirek