Gmina Jordanów finalizuje prace nad Strategią Rozwoju do 2030 roku. Dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie poprzez obecność na warsztatach. Kolejnym etapem prac są konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu, które potrwają od 23 maja do 27 czerwca bieżącego roku. Zachęcamy Państwa do zgłaszania uwag poprzez dedykowany formularz, a także do uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się w dniu 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00 i 15:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie, ul. Mickiewicza 3.

Konsultacje pozwolą nam poznać Państwa oceny i opinie odnośnie całego procesu prac oraz ich finalnego efektu w postaci opracowanego dokumentu, a jednocześnie wprowadzić do Strategii ewentualne uzupełnienia i poprawki. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa.


ZGŁASZANIE UWAG

Uwagi można zgłaszać w wybranej formie:


1) pisemnie oraz za pomocą formy elektronicznej – uwagi i opinie do projektu strategii można składać w terminie do 27 czerwca br. pisemnie za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza według opublikowanego wzoru w następujący sposób:

a) w siedzibie Urzędu Gminy w Jordanowie, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów,

b) pocztą na adres Urzędu Gminy w Jordanowie, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów (decyduje data wpływu do urzędu),

c) za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzad@gmina-jordanow.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy w Jordanowie:/m77if2o4t7/skrytka - za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag/opinii lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;


2) podczas spotkań publicznych – otwarte spotkania konsultacyjne odbędą się w dniu 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00 i 15:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie, ul. Mickiewicza 3, 34-240 Jordanów. Program spotkań zakłada krótką prezentację zrealizowanych prac i projektu Strategii Rozwoju Gminy Jordanów do 2030 roku, a następnie możliwość zgłaszania uwag i dyskusji z ekspertem zespołu opracowującego dokument.


Osobą odpowiedzialną w przedmiotowej sprawie jest p. Józefa Hanusiak, Urząd Gminy w Jordanowie, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów, e-mail: jozefa.hanusiak@gmina-jordanow.pl, tel.: (18) 268-76-09.