Uprzejmie informuję, że w dniu 15 maja br. /.tj: poniedziałek/ o godz. 8.30    

w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie, ul. Mickiewicza 3, 34 -240 Jordanów


odbędzie się posiedzenie wspólne

komisji Rady Gminy Jordanów

Tematyka posiedzenia:


1. Informacja na temat działalności Spółki Komunalnej Skawa – Jordanów za 2022 rok w zakresie

środków finansowych przekazanych spółce w 2022 roku z budżetu Gminy Jordanów oraz odbioru

    odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych, działalności oczyszczalni ścieków, a  także

    działalności i rozbudowy wodociągów, oczyszczalni ścieków i kanalizacji.

2. Informacja na temat realizacji regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy Jordanów

    za 2022 rok.

3. Opiniowanie zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2023 rok oraz zmian Wieloletniej Prognozy

    Finansowej Gminy Jordanów na lata 2023 – 2028.

4. Opiniowanie projektów statutów sołectw.

5. Sprawy bieżące - opiniowanie pism i projektów uchwał.


 Przewodniczący        

Rady Gminy Jordanów    

Daniel Mirek