Przewodniczący Rady Gminy

zwołuje

XLVII SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:1.    Otwarcie Sesji.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy Jordanów.

4.    Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy

5.    Interpelacje i zapytania radnych.

6.    Wystąpienia mieszkańców i zaproszonych gości.

7.    Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2023 rok.

8.    Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2023 – 2028.  

9.    Uchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.

10.    Uchwała w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

11.    Uchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2024.

12.    Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/257/2021 Rady Gminy Jordanów z dnia            3 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jordanów.

13.    Uchwała w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

14.    Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Jordanów do 2030 roku.

15.    Wnioski i oświadczenia radnych.

16.    Zakończenie. SESJA odbędzie się w dniu 31 października br. /tj: wtorek/

w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 08.30


Przewodniczący

Rady Gminy Jordanów

Daniel Mirek