Przewodniczący  Rady  Gminy

zwołuje

LI SESJĘ  RADY  GMINY  JORDANÓW

 

Proponowany porządek  obrad:


 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Gminy Jordanów.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wystąpienia mieszkańców i zaproszonych gości.
 7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2024 rok.
 8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu na dofinansowanie działalności Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.
 9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska – Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.
 10. Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na zadania o charakterze celu publicznego - ochrona środowiska dla Powiatu Suskiego w 2024 roku.
 11. Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Zakończenie.


  SESJA  odbędzie się w dniu 30 stycznia br. /tj: wtorek/

w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 8.30  Przewodniczący        

Rady Gminy Jordanów   

Daniel Mirek