Uprzejmie informuję, że w dniu 15 lutego br. /.tj: czwartek/ o godz. 8.30

w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie, ul. Mickiewicza 3 , 34 -240 Jordanów

odbędzie się posiedzenie wspólne 


komisji Rady Gminy Jordanów

Tematyka posiedzenia:


1. Opiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jordanów w 2024 roku”.

2. Opiniowanie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Jordanów.

3. Opiniowanie zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2024 rok oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2024 – 2028.

4. Sprawy bieżące– opiniowanie pism i projektów uchwał.


Przewodniczący

Rady Gminy Jordanów

Daniel Mirek

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 lutego br. /.tj: czwartek/ o godz. 11.00

w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie, ul. Mickiewicza 3 , 34 -240 Jordanów

odbędzie się posiedzenie 


Komisji Skarg,Wniosków i Petycji Rady Gminy Jordanów

Tematyka posiedzenia:


1. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Jordanów.

2. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Jordanów.

3. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji

Skarg, Wniosków i Petycji

Rady Gminy Jordanów

Stanisław Książek