Zgodnie z zapowiedzią kontynuujemy cykl artykułów podsumowujących działalność wójta gminy Jordanów  i radnych kończącej się kadencji.  Dziś, prezentujemy podsumowanie działań ekologicznych naszej gminy, jakie realizowały władze gminy w ciągu ostatnich pięciu lat. 


Ochrona środowiska w dzisiejszych czasach staje się kluczowym aspektem w naszym życiu. Zanieczyszczenie powietrza negatywnie wpływa nie tylko na naszą planetę, ale także zdrowie i jakość życia Naszej Społeczności. Dlatego Gmina Jordanów na przestrzeni ostatnich kilku lat dokłada wszelkich starań, aby mieszkańcy mieli świadomość o możliwości skorzystania
z istniejących programów. Należą do nich m.in.: „Dotacja celowa z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach PGN” polegająca na zmianie systemu ogrzewania oraz „Czyste Powietrze”, które stają się kluczowe dla naszej przyszłości.


W związku z ciągłymi zmianami rządowych ustaw i przepisów nakładających na gminę obowiązki monitorowania i kontrolowania jakości powietrza, a także otaczającego nas środowiska, Gmina wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi prowadzi szereg akcji edukacyjnych mających na celu uświadamianie i zachęcanie do korzystania z ww. programów. W naszej Gminie do dnia 31 grudnia 2023 roku 117 gospodarstw domowych uzyskało dotację z programu gminnego w kwocie 558 989,34 zł ze środków własnych gminy, a 524 przystąpiły do programu „Czyste Powietrze”, z których zostały wypłacone dotacje w kwocie
6 386 140,68 zł.


2022 rok dzięki aktywności mieszkańców przyniósł Gminie Jordanów wyróżnienie w kategorii Małopolski Lider Czystego Powietrza za największą ilość wniosków złożonych przez mieszkańców w Programie ”Czyste Powietrze”. Natomiast w 2023 roku Gmina Jordanów uzyskała pierwsze miejsce za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska, konkurs pn. #ekoLIDER 30-lecia WFOŚiGW w Krakowie w kategorii #ekoGMINA wiejska. Wójt Gminy podjął decyzję o przeznaczeniu nagrody na zakup sadzonek drzew owocowych i krzewów. Akcja rozdawnicza dla mieszkańców planowana jest na 17 marca 2024 roku , więcej informacji dotyczących planowanej akcji zostanie przekazanych w późniejszym terminie.


W 2022 roku Gmina Jordanów w miejscowości Naprawa i Wysoka przystąpiła do budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w 176 gospodarstwach domowych. Biologiczna oczyszczalnia ścieków może skutecznie usuwać substancje organiczne
z odprowadzanych ścieków, co przyczynia się do poprawy jakości wody w naturalnych zbiornikach wodnych, do których ścieki są odprowadzane. Metoda biologiczna jest więc ekologiczna i przyjazna dla środowiska, co sprawia, że jest coraz częściej wykorzystywana do procesów oczyszczania ścieków.


Gmina Jordanów   w 2019 roku jako   szósta  z gmin    postanowiła przystąpić do powiatowego  programu dotyczącego montażu  instalacji solarnych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła  realizowanym przez Powiat Suski  przeznaczając  na ten cel  kwotę  366 000 zł. Środki  te  zwiększyły  dofinansowanie   z  około  55 %   do około   70  %  do montażu instalacji na terenie Gminy Jordanów.


Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej w porozumieniu z gminami powiatu suskiego
w tym z Gminą Jordanów dofinansowuje unieszkodliwianie i transport wyrobów zawierających azbest. Wysokość dofinansowania 70 % kosztów unieszkodliwiania  wyrobów zawierających azbest:


  • 40 % – budżet gminy – (165,89 zł/t)
  • 30 % – budżet powiatu –(124,42 zł/t)
  • 30 % –  mieszkaniec – (124,42 zł/t)

do wykorzystania środków na ten cel. Aby skorzystać z dofinansowania należy zgłosić się do Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej Wydział Środowiska.


W 2023 r. do unieszkodliwienia przekazano 650 ton z 213 domów. Niemniej rekordowym, w tym zakresie był rok 2021 , podczas którego dofinansowano unieszkodliwianie 1005 ton wyrobów zawierających azbest z 345 budynków.


W tabeli przedstawiono zestawienie ilości zebranych odpadów zawierających azbest wraz z kosztami oraz zestawienie ilości wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia.

Gmina

Ilość wniosków

Ilość ton

Koszty zadania

Dotacja

Powiat +UE

Gminy

Gmina Jordanów

755

1 779

546 354

249 327

84 865

Razem

755

1 779

546 354

249 327

84 865

(Dane i informacje pozyskane ze Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.)


W ramach inwestycji i wsparciu władz gminy rozbudowano sieć kanalizacyjną wraz
z przyłączami kanalizacyjnymi o długości 1 543, 30 m oraz przebudowano stację uzdatniania wody. Zadanie zostało wykonane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) . W miejscowościach objętych kanalizacją oraz wodociągiem w dalszym ciągu trwają prace projektowe pozwalające na rozbudowę istniejącej kanalizacji
i wodociągu. Realizacja tych projektów trwale wpisuje się w działania proekologiczne gminy
i bez wątpienia przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności w postrzeganiu jej przez obecnych
i potencjalnych mieszkańców.


W trakcie realizacji kanalizacji jest Łętownia i Osielec. W pierwszym etapie prac długość przyłączy kanalizacyjnych w Łętowni wyniosła 3 200 m , w Osielcu 1 350 m, a drugi etap objął swoim zasięgiem 5 700 m w miejscowości Osielec. Wodociąg w Łętowni obejmie swoim zakres kolejne 1 345 m. W dalszej perspektywie będą przygotowywane kolejne projekty dotyczące rozbudowy i przyłączu kanalizacji i wodociągu.


Szkoła podstawowa w Wysokiej w ramach zadania „Przebudowa Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wysokiej” w 2023 roku dokonała wymiany pieca na kocioł gazowy kondensacyjny wraz z przystosowaniem pomieszczenia techniczno-gospodarczego na kotłownię na paliwo gazowe, a także przebudowę wewnętrznej instalacji: elektrycznej, gazowej, c.o. wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Wartość inwestycji wyniosła
557 692,79 zł z środków własnych Gminy Jordanów.


Ochotnicza Straż Pożarna z Wysokiej może również pochwalić się nowym piecem gazowym, który ogrzewa remizę, a który został zakupiony także dzięki hojności władz Gminy Jordanów. Koszt pieca to ok. 25 000 zł.


W Ośrodku Zdrowia w Osielcu wykonano stację uzdatniania wody. Zadaniem stacji uzdatniania wody jest poprawa jakości wody w budynku ośrodka zdrowia,  dostarczanej z lokalnego wodociągu.


Rok 2024 zapowiada się równie interesująco, a o wszystkich nowinkach będziemy informować na bieżąco.