Przewodniczący  Rady  Gminy
zwołuje
LII SESJĘ  RADY  GMINY  JORDANÓW

 
Proponowany porządek  obrad:1.    Otwarcie Sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Gminy Jordanów.
4.    Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wystąpienia mieszkańców i zaproszonych gości.
7.    Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jordanów.
8.    Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jordanów.
9.    Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2024 rok.
10.    Uchwała w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata
            2024 – 2028.
11.    Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jordanów w 2024 roku”.
12.    Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Jordanów.
13.    Uchwała w sprawie: wyrażenia woli kontynuacji członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” z siedzibą w Suchej Beskidzkiej.
14.    Wnioski i oświadczenia radnych.
15.    Zakończenie.SESJA  odbędzie się w dniu 22 luty br. /tj: czwartek/
w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 8.30 
 
 Przewodniczący         
Rady Gminy Jordanów    
Daniel Mirek