Przewodniczący  Rady  Gminy
zwołuje
III SESJĘ  RADY  GMINY  JORDANÓW
 
Proponowany porządek  obrad:1.    Otwarcie Sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy Jordanów.
4.    Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wystąpienia mieszkańców i zaproszonych gości.
7.    Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Naprawie.
8.    Debata nad Raportem o Stanie Gminy Jordanów.
9.    Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jordanów.
10.    Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jordanów za 2023 rok.
11.    Uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jordanów z tytułu wykonania budżetu Gminy Jordanów za 2023 rok.
12.    Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok.
13.    Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2024 rok.
14.    Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2024 – 2028.  
15.    Uchwała w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osielcu.
16.    Uchwała w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Toporzysku.
17.    Uchwała w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łętowni.
18.    Uchwała w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej.
19.    Uchwała w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łętowni.
20.    Uchwała w sprawie: inkasa podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków.
21.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/453/2024 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na zadania o charakterze celu publicznego - ochrona środowiska dla Powiatu Suskiego w 2024 roku.
22.    Uchwała w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jordanów.
23.    Uchwała w sprawie wskazania członka organu stanowiącego Gminy Jordanów na kandydata do składu Komisji Konkursowej.
24.    Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla sołectwa Osielec.
25.    Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Naprawie.
26.    Uchwała w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza  Górnej Skawy – Świnna Poręba z siedzibą w Suchej Beskidzkiej.
27.    Wolne wnioski.
28.    Zakończenie.                                  SESJA  odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024 r. o godz. 8.30   
                                   w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie, ul. Mickiewicza 3


 


Przewodniczący        
Rady Gminy Jordanów    
Zdzisław Filipek