Uczniowie pobierający naukę na terenie Gminy Jordanów, bez względu na miejsce zamieszkania, którzy posiadają bardzo dobre lub wybitne osiągnięcia w dziedzinie: nauki, sportu lub osiągnięcia artystyczne, mogą ubiegać się o stypendium Wójta Gminy Jordanów w ramach Lokalnego Programu Gminy Jordanów w przedmiocie Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Lokalny Program Gminy Jordanów w przedmiocie Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży został przyjęty w Uchwale Nr XXII/214/2021 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie: Lokalnego Programu Gminy Jordanów w przedmiocie Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Natomiast szczegółowe zasady otrzymania stypendium zostały określone uchwałami Rady Gminy Jordanów w Regulaminach przyznawania stypendiów naukowych, sportowych i artystycznych.

Wnioski o stypendium mogą składać rodzice lub opiekunowie prawni uczniów.

Wypełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia ucznia należy składać w Gminnym Ośrodku Administracji Szkół i Przedszkoli w Jordanowie lub w Urzędzie Gminy Jordanów w terminie do 31 lipca danego roku.

Poniżej link do strony gdzie można pobrać wnioski

https://gmina-jordanow.pl/dla-mieszkanca/oswiata/stypendia-naukowe