Numer porządkowy ustala się z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1990) mają obowiązek w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru, umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego, zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu. Stosownie do art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeksu wykroczeń (t.j.Dz.U. 2021, poz.2008), jeśli osoba będąca właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym budynku, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  • Załączniki:
    - mapa inwentaryzacji powykonawczej lub kopia projektu zagospodarowania terenu

Wydanie zawiadomienia o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923).

Wydanie stosownego zawiadomienia następuje zgodnie z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Podstawa prawna: Art. 47a i 47b z dnia 17 maja 1989r. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).