Rozgraniczenie nieruchomości zgodnie z art. 29 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

Wymagane dokumenty do wszczęcia postępowania rozgraniczającego:

  • wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego,
  • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
  • wypisy z rejestru gruntów dotyczące rozgraniczanych nieruchomości,
  • mapa ewidencyjna,

Wydanie decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2021, poz. 1923).

Decyzja rozgraniczająca wydawana jest do 1 miesiąca od daty otrzymania operatu pomiarowego rozgraniczenia działek.

Podstawa prawna: Rozdział 6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1990), Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz.U. nr 45, poz. 453) , art. 104 K.P.A.

Strona niezadowolona z przebiegu granicy, może żądać przekazania sprawy sądowi , w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o rozgraniczeniu. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Jordanów w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje:

  1. Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie przysługuje zażalenie.
  2. W przypadku wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości strona niezadowolona z ustalenia przebieg u granic może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji przekazania sprawy sądowi.
  3. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji Wójt Gminy umarza postępowanie administracyjne i przekazuję sprawę do rozpatrzenia właściwemu sądowi.
  4. W przypadku zawarcia ugody upoważniony geodeta sporządza akt ugody, który posiada moc ugody sądowej.