Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie na lokalizację lub remont ogrodzenia na działce, do której prowadzi zjazd z drogi gminnej na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2021, poz. 2351) i jest zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U.2021, poz. 1923).


Do wniosku o wyrażenie zgody na lokalizację lub remont ogrodzenia należy załączyć:

  • mapę sytuacyjno - wysokościową działki z naniesioną lokalizacja ogrodzenia - 2 egzemplarze
  • mapę ewidencyjną - 1 egzemplarz
  • aktualny skrócony wypis z rejestru gruntów dla działki Inwestora lub kopie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością

Sprawa jest załatwiana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.