Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie na lokalizację, przebudowę lub remont zjazdu na działkę (budowlaną lub do pól uprawnych), do której ma prowadzić zjazd z drogi gminnej na podstawie art. 19 ust.1 i 2 pkt. 4 oraz art. 29 ust. 1, 3, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U.2021, poz.1376), § 78 i 79 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz.124) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021, poz. 735)

Do wniosku o wyrażenie zgody na lokalizację przebudowę lub remont zjazdu należy załączyć:

  • mapę sytuacyjno - wysokościową działki z naniesioną lokalizacja zjazdu - 2 egzemplarze
  • mapę ewidencyjną - 1 egzemplarz
  • kopie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością
  • w przypadku pełnomocnictwa – oryginalne wraz z opłatą (17 zł) za pełnomocnictwo na niżej podane konto Urzędu Miasta Jordanów
  • lub projekt zagospodarowania działki (terenu)
Wnioski są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz. U. 2021, poz. 1923).

Sprawa jest załatwiana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Jordanów w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.