Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o wydanie zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (sieci i przyłącza: gazowe, wodociągowe, energetyczne, kanalizacyjne) na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021, poz. 735) i art. 39 ust. 3, 3a, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2021,  poz. 1376).

Do wniosku o zaopiniowanie lokalizacji trasy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej należy załączyć:


  • mapę sytuacyjno - wysokościową działki z naniesioną lokalizacją przebiegu trasy - 2 egzemplarze
  • mapę ewidencyjną - 1 egzemplarz
  • w przypadku pełnomocnictwa - oryginalne wraz z opłatą (17 zł) za pełnomocnictwo na niżej podane konto Urzędu Miasta Jordanów
  • lub projekt zagospodarowania działki (terenu)

Opłatę skarbową na pełnomocnictwo należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jordanów

Bank Spółdzielczy Jordanów nr: 70 8799 0001 0000 0000 8859 0021

Wnioski zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz. U. 2021, poz. 1923).

Sprawa jest załatwiana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Jordanów w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.