Zezwolenie na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym jest wydawane na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1376) i jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021r., poz. 1923).

Sprawa jest załatwiana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca.

Do wniosku o zezwolenie na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym należy załączyć:

  • kopię decyzji
  • lub uzgodnienia z Urzędem Gminy Jordanów dla planowanych robót