Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1376) jest zwolniony z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021r., poz. 1923).

Sprawa jest załatwiana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca.


Do wniosku należy załączyć:

  • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500 z zaznaczeniem miejsca prowadzenia robót z podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
  • zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeśli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze lub powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych (projekt winien być zatwierdzony przez Starostę Powiatu Suskiego). Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • informacja o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu
  • oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.