Uznając celowość realizacji zadania publicznego pt. „Zajęcia jeździeckie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jordanów” przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju „Żródło” z siedzibą: ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie

Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Jordanów w zakładce organizacje pozarządowe - konkursy


Uwagi do oferty można zgłaszać na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2021r. osobiście w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Mickiewicza 3, lub droga elektroniczną na adres urzad@gmina-jordanow.pl (skan z podpisem).