Uznając celowość realizacji zadania publicznego pt. Vox Altisono z DOBRĄ NOWINĄ – koncert pieśni bożonarodzeniowych przez Stowarzyszenie Chór Kameralny „Vox Altisona”, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Jordanów w zakładce organizacje pozarządowe. 


Uwagi do oferty można zgłaszać na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2020r. za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy Jordanów, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów lub droga elektroniczną na adres gmina-jordanow@rubikon.pl (skan z podpisem).