1.Wymagane dokumenty:

a) Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

b) Załączniki:

• dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,

• wypis z rejestru gruntów,

• wyrys z katastru nieruchomości,

• wstępny projekt podziału nieruchomości,

2.Opłaty:

Wydanie opinii nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.2019, poz.1000).

3.Termin załatwienia sprawy - do ........ dni.

4.Podstawa prawna: art. 15 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 i 8, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2020, poz. 293), art. 93 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.2020, poz. 65), art. 123 K.P.A.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.