1.Wymagane dokumenty:
a) Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości
b) Załączniki:
• dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
• wypis z rejestru gruntów,
• wyrys z katastru nieruchomości,
• wstępny projekt podziału nieruchomości,2.Opłaty:
Wydanie opinii nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.2021, poz.1923)3.Termin załatwienia sprawy - do 30 dni.4.Podstawa prawna: art. 15 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 i 8, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2021, poz. 741), art. 93 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.2021, poz. 1899), art. 123 K.P.A.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.