1. Wymagane dokumenty:
a) Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu
b) Załączniki:
• kopia mapy ewidencyjnej
• wypis z rejestru gruntów2.Opłaty:
a) opłata skarbowa za wydanie wypisu:
• 30 zł od wypisu do 5 stron,
• 50 zł od wypisu powyżej 5 stron
b) opłata skarbowa za wydanie wyrysu:
• 20 zł za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadająca stronie formatu A-4,
• nie więcej niż 200 zł
na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.2021, poz. 1923)Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w Kasie Urzędu Gminy Jordanów lub na konto. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.
Nr konta: Bank Spółdzielczy Jordanów 03 8799 0001 0000 0000 0475 0732.3. Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu można:
a) złożyć osobiście w Urzędzie Gminy (pok. nr 1 tel.18 26-87-611)
b) wysłać na adres: Urząd Gminy w Jordanowie, Rynek 2, 34-240 Jordanów
c) wypełnić i przesłać drogą elektroniczną na adres: urzad@gmina-jordanow.pl4. Podstawa prawna:
a) Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2021, poz. 741)
b) Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2021, poz.735)
c) Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy oraz część I ust. 51 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.2021, poz. 1923)5.Termin załatwienia sprawy - do 14 dni.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.