1. Wymagane dokumenty:

a) Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu

b) Załączniki:

• kopia mapy ewidencyjnej

• wypis z rejestru gruntów

2.Opłaty:

a) opłata skarbowa za wydanie wypisu:

• 30 zł od wypisu do 5 stron,

• 50 zł od wypisu powyżej 5 stron

b) opłata skarbowa za wydanie wyrysu:

• 20 zł za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadająca stronie formatu A-4,

• nie więcej niż 200 zł

na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1827 ze zmianami).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w Kasie Urzędu Gminy Jordanów lub na konto. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Nr konta: Bank Spółdzielczy Jordanów 03 8799 0001 0000 0000 0475 0732.

3. Wniosek o wydanie wypisu/wyrysuj można:

a) złożyć osobiście w Urzędzie Gminy (pok. Nr 1 tel.18 26-87-611)

b) wysłać na adres: Urząd Gminy w Jordanowie, Rynek 2, 34-240 Jordanów

c) wypełnić i przesłać drogą elektroniczną na adres: gmina-jordanow@rubikon.pl

4. Podstawa prawna:

a) Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2020, poz. 293)

b) Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020, poz.256)

c) Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy oraz część I ust. 51 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.2019, poz.1000)

5. Termin załatwienia sprawy - do.......... dni.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.