O wydanie zaświadczenia mogą wystąpić inwestorzy, którzy występują do Starostwa Powiatowego o zmianę sposobu użytkowania obiektu.
 
1. Wymagane dokumenty:
• mapa ewidencyjna lub sytuacyjno-wysokościowa z oznaczeniem obiektu lub jego części, która podlegać będzie zmianie sposobu użytkowania,
• opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem obiektu lub jego części, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,
• dowód dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia,
• pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,2.Opłaty:
Za wydanie zaświadczenia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.2021, poz.1923), pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w Kasie Urzędu Gminy Jordanów lub na konto. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.
Nr konta: Bank Spółdzielczy Jordanów 03 8799 0001 0000 0000 0475 0732. 
Zgodnie z art. 2 ust. 2 cytowanej ustawy nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
 
Zgodnie z art. 7 cytowanej ustawy zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.
 
3.Termin załatwienia sprawy - do 7 dni
 
4.Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania Administracyjnego (t.j.Dz.U.2021, poz. 735). Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.Dz.U.2021, poz. 2351),  Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.2021, poz. 1923).
 
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.