Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XXXII/452/17 z dnia 23 styczna 2017 r.
wprowadził na obszarze województwa małopolskiego ograniczenia i zakazy w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz.U. Woj. Małopolskiego z 2017r. poz. 787). Uchwała ta zwana też antysmogową wprowadza na obszarze Małopolski
(z wyłączeniem Gminy Miejskiej Kraków) ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji (kotłów, pieców, kominków), w których następuje spalanie paliw stałych (węgla, drewna). Uchwała antysmogowa wprowadza istotne zmiany, m.in.:


- od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce obowiązuje zakaz montażu nowego kotła na węgiel
lub drewno lub kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone
w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu. Osoby, które budują nowy budynek
i instalują w nim nowe urządzenia grzewcze na paliwa stałe, albo wymieniają kocioł lub
kominek na nowy w istniejących budynkach, są zobowiązane zainstalować nowoczesne
urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu.
- od 1 lipca 2017 roku obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych. Te frakcje
to właściwie odpady węglowe – drobny pył węglowy o ziarnach do 3 mm, który zawiera
duże ilości wilgoci, popiołu i innych zanieczyszczeń decydujących o dużej emisji przy jego
spalaniu. Dodatkowo wprowadzony został zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności
powyżej 20 %. Oznacza to, że drewno przed spaleniem powinno być sezonowane – jego
suszenie powinno trwać co najmniej dwa sezony. Suche drewno charakteryzuje się
znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drewno surowe.
- do końca 2022 roku konieczna będzie wymiana kotłów na węgiel lub drewno
(zainstalowanych przed 1 lipca 2017r.), które nie spełniają żadnych norm emisyjnych
(poniżej klasy 3 według normy PN-EN 303-5:2012).
- do końca 2026 roku trzeba będzie wymienić kotły (zainstalowane przed 1 lipca 2017r.),
które obecnie spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę
3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012.
- kotły spełniające wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, które są już
eksploatowane (zamontowane przed końcem czerwca 2017 roku) będą mogły być
użytkowane do końca swojej żywotności.
- kominki, które nie spełniają wymagań w zakresie ekoprojektu lub sprawności cieplnej na
poziomie co najmniej 80% (zainstalowane przed 1 lipca 2017r.), od 2023 roku będą
musiały zostać wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego
z wymaganiami ekoprojektu.
- od 1 styczna 2023 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających
wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej
80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna
lub instrukcja kominka.

Insp. ds. Ochrony Środowiska

Urzędu Gminy w Jordanowie