Wójt Gminy Jordanów podpisał porozumienie z WFOŚiGW w Krakowie w sprawie
współpracy w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” dot. utworzenia punktu
informacyjno-konsultacyjnego.


W związku z tym porozumieniem będzie można otrzymać pomoc przy
wypełnianiu wniosków do programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Jordanów, ul.
Mickiewicza 3. w dniach poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30.
w środę od godz. 7.30 do godz. 16.30 oraz w piątek od godz. 7.30 do godz. 14.30
Zainteresowany prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu porady za pośrednictwem e-mail:
ekodoradca@gmina-jordanow.pl lub telefonicznie: 790 719 002, 18 2687619.


W celu sprawnej pomocy przy wypełnianiu wniosków właściciel
nieruchomości (wnioskodawca) powinien przygotować:
- dane dot. istniejących źródeł ciepła (do likwidacji),
- dane dot. planowanych źródeł ciepła (brak dofinansowania do kotłów na węgiel)
i innych inwestycji (m.in. instalacji c.o. i c.w.u.),
- dane dot. dochodów, prawa własności, nr działki na której zlokalizowany jest
budynek.


W ramach programu „Czyste Powietrze” mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie m.in.
do wymiany kotła, termomodernizacji budynku, modernizacji c.o. Szczegółowe informacje
o programie (m.in. zasady programu, druk wniosku wraz z instrukcją wypełniania,
wymagane dokumenty) dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW w Krakowie


Więcej informacji można uzyskać od pracownika Urzędu - ekodoradcy, adres e-mail:
ekodoradca@gmina-jordanow.pl, nr telefonu: 790 719 002, 18 268 76 19 lub bezpośrednio
w Urzędzie Gminy Jordanów.


Jednocześnie informuję, że w związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu epidemii,
związanego z pandemią COVID-19, zachęcamy do wcześniejszego ustalenia terminu
konsultacji.


Czyste powietrze: zaświadczenie o dochodach wydaje GOPS


Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania
zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu
na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w
ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze”. W Gminie Jordanów zaświadczenia są
wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Złożenie wniosku o dofinansowanie
w ramach Części 2 programu będzie uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia.
Zaświadczenia wydawane mają być w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego
dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o
dofinansowanie. Gospodarstwo domowe tworzą: 1. osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i
gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo 2. osoba fizyczna oraz osoby z
nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią
zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). Wysokość
przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w: 1.
przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania
zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31
lipca danego roku; 2. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono
żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1
sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku. Żądanie wydania zaświadczenia zawiera
następujące dane wnioskodawcy oraz członków jej gospodarstwa domowego: 1. imię i
nazwisko; 2. numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię
dokumentu potwierdzającego tożsamość; 3. adres miejsca zamieszkania; 4. adres poczty
elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada. W
zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na
jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten
dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego
wieloosobowego. Wzór wniosku został ustalony w rozporządzeniu ministra klimatu, które
publikujemy w załączniku.


Do pobrania wzór wniosku:

Uwaga – w celu ustalenia wysokości dochodów do programu Czyste Powietrze należy
przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Gminy/Miasta o posiadaniu gruntów przez
wnioskodawcę bądź członka gospodarstwa domowego.


Do pobrania wzór wniosku:

Tutaj