Od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku zbiórka odpadów komunalnych będzie prowadzona przez Gminną Spółkę Komunalną „Skawa-Jordanów” Sp. z o. o. z siedzibą w Osielcu.


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z podziałem na:


- papier i tektura – pojemnik lub worek koloru niebieskiego z napisem „Papier”
- szkło – pojemnik lub worek koloru zielonego z napisem „Szkło”
- metal, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe – pojemnik lub worek koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”
- bioodpady – pojemnik lub worek koloru brązowego z napisem „Bio”
- odpady pozostałe zmieszane - nienadające się do segregacji – pojemnik lub worek koloru czarnego


W okresie od listopada do maja będzie odbierany popiół (zbiórka dwa razy w miesiącu wg harmonogramu), który należy umieszczać w metalowych pojemnikach. Właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość tylko w te worki na odpady segregowane, które zamierza przekazać firmie wywozowej do odbioru (np. jeżeli posiada kompostownik nie musi dysponować workiem brązowym na odpady ulegające biodegradacji). Worki lub pojemniki należy wystawić wg ustalonego harmonogramu do godz. 7.00 rano w dniu zbiórki.


WORKI i KODY KRESKOWE


W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępne są worki oraz kody kreskowe. Worki na odpady komunalne oraz kody kreskowe dostępne są w budynku Urzędu Gminy - ul. Mickiewicza 3 - Jordanów. Worki wydawane są także podczas zbiórki odpadów komunalnych.


Od 1 stycznia 2024 roku zmianie uległy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych:


1. 30,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny;


2. 22,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny, a bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym);


3. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 90,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wysokość opłaty podwyższonej określa Wójt w drodze decyzji za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji.


Opłata wyliczona jest na podstawie danych wskazanych w deklaracji i stanowi iloczyn liczby osób podanych w deklaracji oraz nowej stawki opłaty.


Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych:
za I kwartał do 31 stycznia br.,
za II kwartał do 30 kwietnia br.,
za III kwartał do 31 lipca br.,
za IV kwartał do 31 października br.


Od 1 stycznia 2024 roku zmianie uległy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Roczna ryczałtowa opłata za odpady komunalne zbierane selektywnie (odpady segregowane) wynosi 224,00 złotych, opłata za odpady zbierane nieselektywnie (odpady niesegregowane) wynosi 672,00 złotych. Termin płatności do 30 czerwca bieżącego roku.


Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji.


UWAGA !!! ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO
Bank Spółdzielczy Jordanów nr 73 8799 0001 0000 0000 0475 0733
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


OD DNIA 1 LIPCA 2013 R. WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NIE MOŻNE DOWOLNIE WYBIERAĆ FIRMY WYWOZOWEJ ODPADY! OD TEJ DATY ODPADY KOMUNALNE NALEŻY OBOWIĄZKOWO PRZEKAZYWAĆ PODMIOTOWI WYŁONIONEMU W DRODZE PRZETARGU PRZEZ GMINĘ JORDANÓW.