Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw


Szanowni Mieszkańcy.


W dniach 13 kwietnia 2023 roku do 24 kwietnia 2023roku. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw z terenu Gminy Jordanów.


Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projektach uchwał dotyczących statutów sołectw.


Konsultacje podzielone są na poszczególne sołectwa, dla których został przygotowany projekt nowego statutu, a do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy danego sołectwa.


Konsultacje przeprowadza się w formie możliwości zgłaszania opinii i wniosków, poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektów statutów, uzupełnień i doprecyzowania zapisów umieszczonych w udostępnionym formularzu.


Projekty statutów są dostępne w formie:


a. wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej u sołtysa w poszczególnych sołectwach,

b. wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej w Urzędzie Gminy Jordanów  (Sekretariat)

c. publikacji projektów uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jordanowie oraz na stronie internetowej Gminy Jordanów,


Składanie opinii i wniosków do projektu statutu odbywa się na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: urząd@gmina-jordanow.pl, w terminie od 13 kwietnia 2023 roku do 24 kwietnia 2023 roku..