Zarządzenie nr 13/2020 Wójta Gminy Jordanów z dnia 03 marca 2020r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Jordanów w roku 2020.