OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy JordanówNa podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jordanów:

  • Uchwały Nr XXIV/235/2021 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla sołectwa Osielec;
  • Uchwały Nr XXIV/236/2021 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla sołectwa Osielec,
  • Uchwały Nr XXIV/237/2021 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla sołectwa Łętownia

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, wykonywanymi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Obszary opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oznaczone zostały na załącznikach graficznych do ww. uchwał.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planów miejscowych oraz wnioski i uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, sporządzanych do przedmiotowych planów miejscowych, w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Jordanowie, ul. Rynek 2, 34 -240 Jordanów, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres:
urzad@gmina-jordanow.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2021r.

Wnoszący wnioski lub uwagi podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do projektów planów jest Wójt Gminy Jordanów.

                                                                                                                  Artur Kudzia

Wójt Gminy Jordanów


Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Wójt Gminy Jordanów. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Jordanów za pomocą e-mail: inspektor@cbi24.pl Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.