Wójt Gminy Jordanów ogłasza nabór do programu dotacji celowych z budżetu
Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Jordanów – polegających na zmianie systemu ogrzewania
opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach ograniczenia
niskiej emisji. 

Dotacja przysługuje jednorazowo do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lub lokalu mieszkalnego wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym jeżeli posiada samodzielne źródło ciepła i dotyczy wymiany starych źródeł ciepła na nowe wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła spełniające kryteria określone w Regulaminie – kotły gazowe kondensacyjne, kotły olejowe, kotły na biomasę spełniający normy wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie
ekoprojektu oraz spełniający wymogi klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012, systemy ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrzne, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody. 

Kotły na biomasę - zgazowujące drewno muszą zostać podłączone do zbiornika buforowego, o pojemność zgodnej z dokumentacją techniczną kotła. W związku z tym kocioł zgazowujący drewno wraz z odpowiednim buforem stanowi nowe źródło ciepła.

Wysokość dotacji uzależniona jest od powierzchni użytkowej budynku/lokalu
mieszkalnego wykazywanej w deklaracji na podatek od nieruchomości, która wynosi do:
- 3 500,00 zł – dla budynków lub lokali o powierzchni użytkowej do 70 m2 ;
- 5 000,00 zł – dla budynków lub lokali o powierzchni użytkowej powyżej 70 m2 ,
i nie więcej niż 50 % faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu nowego
źródła ciepła.
W celu przystąpienia do programu należy uzupełnić deklarację (załącznik nr 1 deklaracja).


Regulamin określający zasady udzielania dotacji - (załącznik nr 2 regulamin).