Wójt Gminy Jordanów informuje, że prowadzi inwentaryzację źródeł ogrzewania
i instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych, budynkach niemieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Jordanów.


W ramach inwentaryzacji, dla każdego budynku zostanie przeprowadzona ankieta. Szablon ankiety został wcześniej opracowany na potrzebyistniejącej „Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce”, którą prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, a gminy są zobowiązane do jejuzupełnienia i aktualizacji.


Wójt Gminy Jordanów zgodnie z zapisami uchwały Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Programu ochrony powietrza
dla województwa małopolskiego (Dz.U.Woj. Małopolskiego z 2020r. poz. 6337) został zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła i instalacji OZE na terenie gminy Jordanów.


Więcej informacji m.in. nt. programu ochrony powietrza, uchwały antysmogowej, zanieczyszczenia powietrza, ogrzewania budynków i OZE, dostępnych jest na stronie internetowej https://powietrze.malopolska.pl/program-ochrony-po... .


W związku z tym prosimy właścicieli budynków położonych na terenie gminy Jordanów
o pomoc przy wypełnianiu załączonej ankiety (druk do pobrania). Prosimy
o przygotowanie danychdot.rodzaju, mocy i klasykotła, powierzchni budynku, rodzaju
i ilości opału, zainstalowanych instalacji OZE, przeprowadzonej termomodernizacji budynku oraz planowanych pracachw tym zakresie.


Upoważnieni ankieterzy będą siękontaktować osobiście i telefonicznie w sprawie przekazania niezbędnych informacji w celu sporządzenia ankiety dla każdego budynku
i wprowadzenia wymaganych danych do bazy.


Dane z ankiet pozwolą nam na zbadanie aktualnego stanu oraz potrzeby w zakresie wymiany starych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowe niskoemisyjne oraz w zakresie montażu odnawialnych źródeł energii (OZE)itermomodernizacji budynków.


Należy podkreślić, że w wyniku realizacji działań polegających na wymianie starych kotłów
na nowe, niskoemisyjne, montażu OZE, ograniczymy ilość zanieczyszczeń emitowanych
do powietrza atmosferycznego w wyniku spalania paliw stałych, co wpłynie na poprawę jakości powietrza, tym samym spowoduje poprawę jakości życia mieszkańców w okresie grzewczym.


Więcej informacji można uzyskać od ankieterów, adres e-mail: ekodoradca@gmina-jordanow.pl, nr telefonu: 790 719 002, 18 26 87 619 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy

w Jordanowie (wejście od ul. Różanej w Jordanowie), tel. 18 26 87 600 (sekretariat).